فایل ورد رابطه باورهاي ديني با سبک هاي فرزندپروري والدين دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه باورهاي ديني با سبک هاي فرزندپروري والدين دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه باورهاي ديني با سبک هاي فرزندپروري والدين دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه باورهاي ديني با سبک هاي فرزندپروري والدين دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه باورهاي ديني با سبک هاي فرزندپروري والدين دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای دینی و سبک های فرزندپروری والدین دانش آموزان دختردوره اول مقطع متوسطه منطقه 17 شهر تهران بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری را تمامی والدیندانش آموزان دختر دوره اول مقطع متوسطه منطقه 17 شهر تهران تشکیل دادند. نمونه 300 نفری به روشنمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و توسط دو ابزار پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (1973)و باورهای دینی نلسون (1995) به ترتیب با آلفای کرونباخ 0/91 و 0/75 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با مدلهای آماری t مستقل، تحلیل واریانس یکراهه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون یک متغیره نشان داد که بین باورهای دینی با سبک فرزندپروری آزادمنشانه رابطه مثبت و بینباورهای دینی و سبک های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنینتحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای دینی پیش بینی کننده سبک های فرزندپروری والدین می باشند. درنهایت بین سبک فرزندپروری آزادمنشانه و باورهای دینی براساس سن و میزان تحصیلات تفاوتی وجود نداشتاما بین سبک های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه براساس جنسیت والدین تفاوت معنادار بود.

توضیحات بیشتر