فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي در شرکت هاي دانش بنيان حوزه کشاورزي

لینک دانلود

فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي در شرکت هاي دانش بنيان حوزه کشاورزي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي در شرکت هاي دانش بنيان حوزه کشاورزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي در شرکت هاي دانش بنيان حوزه کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات علمي در شرکت هاي دانش بنيان حوزه کشاورزي :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اقتصاد کشاورزی ، از جمله مقوله هایی است که به ویژه در سال های اخیر بیش از بیش مورد توجهکشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و این کشورها بر آنند تا با بهرهگیری از این نوع اقتصاد علاوه بر رهایی خود از وابستگی به سایر کشور، امکان خودکفایی در اینحوزه را نیز برای خود فراهم سازند. در این بین شرکت های فعال در زمینه کشاورزی می توانند نقشبه سزایی در فرآیند توسعه پایدار ملی و بخصوص اقتصاد کشاورزی داشته باشند که کشور ایران نیزاز این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی به انجام رسیدهاست. روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) و با توجه به اهداف آن که به سنجش رابطه بین متغیرهامی پردازد از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش را 82 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی تشکیل می دهندکه به شکل تصادفی برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار آماری SPSS 2استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه جامعه آماری مورد مطالعه بین عوامل فردی، عواملسازمانی، عوامل محیطی سازمانی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل قانونی و عوامل اقتصادی باتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی رابطه معنادار وجوددارد. در رتبه بندی عوامل نیز به ترتیب: عوامل اقتصادی با میانگین 4/38، عوامل سازمانی با میانگین 4/25، عوامل قانونی با میانگین 3/87، عوامل فرهنگی و اجتماعی با میانگین 3/41، عوامل فردی با میانگین 2/67، عوامل محیطی- سازمانی با میانگین 2/35 به عنوان مهمترین عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی تعیین شدند.

توضیحات بیشتر