فایل ورد عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي خارجي کفش

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي خارجي کفش دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي خارجي کفش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي خارجي کفش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي خارجي کفش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی فایل ورد عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي خارجي کفش در سطح شهر تهران بوده است. روش پژوهشاز نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه خریداران کفش با برندخارجی در شهر تهران بود که از میان آنان تعداد 240 نفر (120 مرد و 120 زن) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار مورداستفادهدر این تحقیق پرسشنامه استاندارد سان و همکاران (2013) بود و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Smart PLSاستفاده شد. یافته های مهم پژوهش حاکی از آن است که: حفظ آبرو و انطباق گروهی تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش مصرف کنندهمی گذارند. انطباق گروهی، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید می گذارند.یافته های تحقیق تاثیر معنادار حفظ آبرو بر قصد خرید را رد کرده است. همچنین نتایج نشان داد که بین زنان و مردان در دو مولفهموثر بر قصد خرید یعنی حفظ آبرو و انطباق گروهی تفاوت معنی داری وجود دارد.

توضیحات بیشتر