فایل ورد کيفيت افشاء اجباري، مالکيت داخلي و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد کيفيت افشاء اجباري، مالکيت داخلي و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کيفيت افشاء اجباري، مالکيت داخلي و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کيفيت افشاء اجباري، مالکيت داخلي و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کيفيت افشاء اجباري، مالکيت داخلي و هزينه سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :51

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر با عنوان کیفیت افشاء اجباری، مالکیت داخلی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران تعیین تاثیر کیفیت افشاء اجباری و مالکیت داخلی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بود.روش پژوهش این پایان نامه توصیفی از نوع همبستگی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بود. اطلاعات لازم برایآزمون فرضیه های پژوهش از گزارشات مالی ارایه شده 192 شرکت عضو بورس اوراق بهادار طی سالهای 1390 تا 1393و گزارش رتبه بندی شرکتها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی برای سالهای مذکور توسط سازمان بورس و اروراقبهادار تهران قرار گرفته در سایت کدال گردآوری شد.در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و تکنیک تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS 19استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده هر سه فرضیه پژوهش تایید گردید. با توجه به نتایج آزمونفرضیه ها مشخص گردید، که کیفیت افشاء اجباری و مالکیت داخلی بر هزینه سرمایه به طور مستقیم تاثیر منفی داردو همچنین کیفیت افشاء اجباری به طور غیر مستقیم بر هزینه سرمایه از طریق تاثیر بر متغیر مالکیت داخلی تاثیرمثبت دارد.

توضیحات بیشتر