فایل ورد مطالعه رابطه ريسک نکول و حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

فایل ورد مطالعه رابطه ريسک نکول و حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه رابطه ريسک نکول و حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه رابطه ريسک نکول و حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه رابطه ريسک نکول و حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با عنایت به بحران های مالی و بانکی سالهای اخیر که موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتها وموسسات بزرگ مالی دنیا از جمله بانک ها گردیده، موضوع چگونگی پیشگیری از بحرانها مورد توجهمحققان و متخصصان و پژوهشگران مالی خصوصا در عرصه بانکداری قرار گرفته است. هدف اینپژوهش، بررسی رابطه بین ریسک نکول و حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری پژوهش بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک جهت انتخاب بانکها استفادهگردید. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 15 بانک عضوبورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی و از نظر زمان، مقطعی است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون با استفاده از روش دادههای تابلویی با رویکرداثرات ثابت و نرمافزار ایویوز و روش ضریب همبستگی با استفاده از نرمافزار SPSS ، استفاده شده است. ازنوع ریسک نکول به عنوان متغیرهای مستقل، استقلال هییت مدیره و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر وابستهپژوهش میباشند. نتایج مدل پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین ریسک نکول و استقلال هییتمدیره و تمرکز مالکیت حکایت دارد.

توضیحات بیشتر