فایل ورد مقايسه ميزان تاثيرايجاد محتواي غني واشتراک گذاري آن با پيوستن به گروه ها و شرکت درمباحث برجذب و وفاداري مشتري درشبکه اجتماعي زينک

لینک دانلود

فایل ورد مقايسه ميزان تاثيرايجاد محتواي غني واشتراک گذاري آن با پيوستن به گروه ها و شرکت درمباحث برجذب و وفاداري مشتري درشبکه اجتماعي زينک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ميزان تاثيرايجاد محتواي غني واشتراک گذاري آن با پيوستن به گروه ها و شرکت درمباحث برجذب و وفاداري مشتري درشبکه اجتماعي زينک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ميزان تاثيرايجاد محتواي غني واشتراک گذاري آن با پيوستن به گروه ها و شرکت درمباحث برجذب و وفاداري مشتري درشبکه اجتماعي زينک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميزان تاثيرايجاد محتواي غني واشتراک گذاري آن با پيوستن به گروه ها و شرکت درمباحث برجذب و وفاداري مشتري درشبکه اجتماعي زينک :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

ر سانه های اجتماعی از تکنولوژی های مبتنی بر وب برای ایجاد یک سیستم بسیار تعاملی استفاده کرده تا از طریق آنافراد و جوامع قادر به ا شتراک گذاری، بحث، و تغییر محتوای تولید شده تو سط کاربران با شند. یکی از ابزارهای بازاریابیالکترونیکی نیز شبکه های اجتماعی کسب وکار است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیرعوامل موثر بر جذب و وفاداریمشتریان در شبکه کسب وکار بین المللی زینک اجرا گردید. فرضیه اصلی تحقیق این است که فعالیتهای زینک بر جذبو وفاداری مشتریان تاثیر گذار است. روش تحقیق تو صیفی از نوع پیمای شی با روش نمونه گیری ت صادفی ساده با ابزارپرسشنامه که روایی آن تو سط متخصصان پژوهش و کسب و کار الکترونیک ، پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ باضریب 0/91 تایید گردید. تعداد 385 پرسشنامه به کاربران زینک ایمیل شد که 306 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. مطابق نتایج بدست آمده، پیوستن به گروه ها و شرکت در مباحث بیشترین تاثیر و ایجاد محتوای غنی و بکر واشتراک گذاری آن در رده بعدی عوامل تاثیرگذار بر جذب مشتری است. اما جایگاه این دو آیتم در وفاداری مشتریمتفاوت بوده بطوریکه ایجاد محتوای غنی وبکر و ا شتراک آن رتبه اول عوامل تاثیرگذار بر وفاداری و پیوستن به گروه ها وشرکت در مباحث در رده دوم قرار دارد.

توضیحات بیشتر