فایل ورد نيازسنجي آموزش داوطلبين استخدام معلمي در استان آذربايجان غربي به منظور ارايهي يک برنامه آموزشي مناسب به آنها در سال تحصيلي 95-94

لینک دانلود

فایل ورد نيازسنجي آموزش داوطلبين استخدام معلمي در استان آذربايجان غربي به منظور ارايهي يک برنامه آموزشي مناسب به آنها در سال تحصيلي 95-94 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نيازسنجي آموزش داوطلبين استخدام معلمي در استان آذربايجان غربي به منظور ارايهي يک برنامه آموزشي مناسب به آنها در سال تحصيلي 95-94 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نيازسنجي آموزش داوطلبين استخدام معلمي در استان آذربايجان غربي به منظور ارايهي يک برنامه آموزشي مناسب به آنها در سال تحصيلي 95-94،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نيازسنجي آموزش داوطلبين استخدام معلمي در استان آذربايجان غربي به منظور ارايهي يک برنامه آموزشي مناسب به آنها در سال تحصيلي 95-94 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی داوطلبین استخدام شغل معلمی در استان آذربایجان غربی و مدارس شهرستانارومیه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان شغل معلمی(معلمان تازه استخدام شده) در استان بودند . براساس جدول مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی ساده 190 معلم(120 مرد، 70 زن) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی اینپرسشنامه با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ(88 / 0) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل و تحلیل واریانسچندراهه استفاده شد. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز معلمان جدیدالاستخدام در زمینه ی مهارت های ارایه مناسببا ضریب همبستگی 839 / 0 ، مهارتهای ذهنی و عقلانی با ضریب همبستگی 655 / 0 ، مهارتهای مدیریت و اداره کلاسبا ضریب همبستگی 646 / 0 ، مهارتهای سازماندهی محتوی با ضریب همبستگی 509 / 0 و مهارتهای رایانه با ضریبهمبستگی 346 / 0 بودند. همچین نیاز آموزشی معلمان بر اساس جنسیت آنها متفاوت بود (مردان نسبت به زنان بیشتر بهآموزش نیاز داشتند)، اما بر اساس مدرک تحصیلی تفاوت معناداری بین آنها وجود نداشت. به طور کلی میتوان نتیجهگرفت که نیاز سنجی آموزشی از اقدامات مهم در آموزش است. بنابراین لازم است بر اساس یافته های نیاز سنجی آموزشیبه آماده سازی معلمان اقدام گردد.

توضیحات بیشتر